268

Praktijkfestival Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!'

Praktijkfestival Omgevingswet “Gewoon doen - praktijk in beweging!”
Op maandag 10 september 2018 Fokker Terminal Den Haag

De programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK en het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseren op maandag 10 september aanstaande het Praktijkfestival Omgevingswet “Gewoon doen - praktijk in beweging!” in de Fokker Terminal Den Haag. 
U bent van harte welkom!

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van de mogelijkheden om nu al voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij doen dit in samenwerking met hun maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Een slimme zet, want voor je het weet, is het 2021 en treedt de Omgevingswet in werking. 

Nu al aan de slag gaan kan op vele manieren: in pilots, proeftuinen en living labs Omgevingswet, en als experiment onder de Crisis- en herstelwet. Anders denken en werken is de gemeenschappelijke noemer. Denken in kansen en dan aan de slag! 

Wat brengt het praktijkfestival dit jaar? 
Om te beginnen, vanaf 11.00 uur: veel praktijk, in projecten, verhalen, ontmoetingen. Collega’s en vakgenoten laten zien hoe ze gestart zijn, hoe het nu gaat, wat ze geleerd hebben en wat hun drijfveren zijn. Ervaringen, dilemma’s en successen delen, vragen stellen, daar leert iedereen van.
Op het hoofdpodium: de pas benoemde hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, Co Verdaas, in gesprek met Monique Arnolds (BZK) en met experimenteerders van het eerste uur. George Parker met een tas vol trucs en vertellingen over verandering en verwondering.
Op de kleine podia: inspiratie en lessen over onder meer burgerinitiatieven, stand van de wetgeving, milieueffectrapportages en instrumentarium. Nog veel meer praktijkexpertise op het parelpodium. 
Aan het slot van het festival, om 16.30 uur, reikt minister Ollongren de ‘Aandeslag-Trofee 2018' uit.

Kortom: een dynamisch en inspirerend festival met veel praktijkkennis op de projectenmarkt en op de podia voor iedereen die werkt aan de ontwikkeling van een betere fysieke leefomgeving. Komt u ook? Wij hopen u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Rosemarie Bastianen                
Directeur Eenvoudig Beter      
&
Heleen Groot
Waarnemend directeur Aan de slag met de Omgevingswet

Gespreksleider:
Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

vanaf 11.00 uur  
Ontvangst op de projectenmarkt

12.00 uur
Hoofdpodium: 
Welkom en opening
Co Verdaas in gesprek met
Rosemarie Bastianen, Directeur Eenvoudig Beter 
over de actuele stand van zaken rond de Omgevingswet: waar staan we nu en hoe verder 

Co Verdaas in gesprek met
Monique Arnolds, Programmamanager Crisis- en herstelwet Ministerie van BZK
over de energie en de dynamiek van de Crisis- en herstelwet

12.30 uur
Lunch en ontmoeting op de projectenmarkt

13.00 uur    
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis, Programmamanager Implementatie Omgevingswet Rijk Ministerie van BZK in gesprek over de rol van decentraal bestuur met:
Peter Glas, Watergraaf Waterschap De Dommel
Ted van de Loo, Wethouder Gemeente Hilvarenbeek
 
Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Parelpodium: 
onder leiding van Monique Arnolds
Strijp-T Eindhoven
Rien van Asten, Programmamanager Gemeente Eindhoven
Boudie Hoogedeure, Acquisiteur Strijp-T GEVA Vastgoed
Chantal Julicher, Jurist Gemeente Eindhoven

13.30 uur
Parelpodium:
Bestaande woonwijken Gemeente Best
Jenny Crommentuijn, Seniorbeleidsmedewerker RO Gemeente Best / PartnersRO
Hetty Wenting, Adviseur omgevingsrecht Agel adviseurs

Collegetheater:
onder leiding van Sikko de Mol Moncourt, Beleidsmedewerker Ministerie van BZK
De Omgevingswet en de milieueffectrapportage
Marja van der Tas, Plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

14.00 uur
Hoofdpodium: 
Cultuurverandering doe je zo
George Parker, Illusionist

14.30 uur
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis in gesprek over The Green Village met
Martina Huijsmans, Wethouder Gemeente Delft
Jaron Weishut, Managing Director The Green Village 

15.00 uur
Parelpodium:
Haven-Stad Amsterdam
Tim Artz, Strategisch adviseur Ruimtelijke Strategie Antea Group
Klaas-Jan Dolman, Projectleider juridisch-planologisch/milieu Haven-Stad
Gemeente Amsterdam

Collegetheater:
Lessen uit de monitoring van de uitvoering van de Chw
Arjan Bregman, Lid Begeleidingscommissie voortgang uitvoering Chw, senior stafmedewerker IBR, hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen

15.30 uur
Hoofdpodium: 
Versnelling woningbouwproductie en energietransitie 
Co Verdaas in gesprek met
Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest 
Piet Adema, Voorzitter NVB
Gerwin Hop, Eigenaar, consultant Over Morgen

16.00 uur
Interviewpodium:
Arjan Nijenhuis in gesprek over burgers die initiatief nemen: ervaringen en adviezen van leden van de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal
Erik Bastiaansen, Sjef Langeveld en Nellie Raedts

Parelpodium:
Binckhorst Den Haag
Maayke Houtman, Seniorjurist Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag 

Collegetheater:
Wat de Omgevingswet kan betekenen voor succesvolle gebiedsontwikkelingen
Friso de Zeeuw, Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling

16.30 uur
Hoofdpodium: 
Uitreiking Aandeslag-Trofee 2018 
Minister Kajsa Ollongren 

Aansluitend borrel op de projectenmarkt 

PROJECTEN op het PARELPODIUM

Strijp-T, Eindhoven (ook op de projectenmarkt)
Voormalige productielocatie van Philips wordt innovatief hightech bedrijventerrein, een ecosysteem waarin bedrijven elkaar versterken. Het nieuwe bestemmingsplan moet daartoe ruimte bieden en flexibel zijn: meebewegen met de tijd. De ontwikkelingen gaan immers razendsnel, de toekomst is niet te voorspellen. Gemeente en private partijen werken samen aan een innovatief en actueel juridisch kader. Wennen aan nieuwe rollen.

Haven-Stad, Amsterdam
Transformatie van een binnenstedelijk bedrijventerrein met als ambities: hoogstedelijk gemengd gebied, geborgde bereikbaarheid vanuit de stad en de regio, duurzame invulling en gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Hoe te realiseren gegeven een forse milieubelasting? Vernieuwende aanpak op vele fronten, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieuonderzoek. Zo wordt er gewerkt met een levend MER: via monitoring van relevante veranderingen en nieuwe ontwikkelingen kunnen kansen benut worden en bedreigingen aangepakt.

Maasvlakte II
In het Rotterdamse havengebied is de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht ingezet. Er wordt een pilot uitgevoerd voor Maasvlakte II, waarbij zowel een Chw-plan als een omgevingsplan wordt opgesteld. De pilot is in de eerste plaats een leer- en demonstatieproject: leren omgaan met nieuwe concepten en instrumenten en demonstreren hoe het nieuwe omgevingsrecht-instrumentarium zou kunnen werken. Op basis daarvan kunnen de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet worden vergeleken met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Het betreft een gezamenlijk project van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland (PZH) en het Havenbedrijf Rotterdam (Hbr). Er wordt nauw samengewerkt met de betrokken omgevingsdiensten, waaronder Milieudienst Rijnmond (DCMR).

Woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik, Best (ook op de projectenmarkt)
Een conserverend bestemmingsplan voor bestaande wijken dat toch ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Stedenbouwkundige en welstandseisen zijn per wijk beschreven en in de planregeling geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Vernieuwende aanpak van de gemeente waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

Binckhorst, Den Haag (ook op de projectenmarkt)
Binnenstedelijke transformatie die ruimte vraagt voor organische ontwikkeling. Wonen en bedrijvigheid in één gebied combineren en nieuwe functies realiseren waarbij omgevingskwaliteit centraal staat. Slim faseren van onderzoek, slimme gebiedsaanpak, OER (Omgevingseffectrapportage) in plaats van MER (Milieueffectrapportage), globale eindbeelden in plaats van blauwdruk, met behoud van rechtszekerheid.


PROJECTEN op het INTERVIEWPODIUM

The Green Village (ook op de projectenmarkt)
Proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, een openluchtlab waar nieuwe technologieën voor de leefomgeving worden getest en toegepast. Knellende regelgeving is uitgezet, ruimte in regels is gecreëerd met de Crisis- en herstelwet. Bij het maken van het flexibele omgevingsplan wordt de stem van de stad expliciet gehoord. Een bijzondere procesaanpak met een bijzonder resultaat. Gemeente Delft heeft hiervoor de Trofee-2018-nominatie op zak. 

Markdal Duurzaam en Vitaal (ook op de projectenmarkt)
De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal is er in geslaagd een omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van het stroomdal van de beek de Mark ten zuiden van Breda. Patstelling tussen overheid en grondeigenaren doorbroken, kansen voor een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling. De werkwijze is vernieuwend: van binnenuit en andersom. Bewoners en andere gebiedspartijen samen aan de slag. Niet zonder slag of stoot, maar er is veel geleerd en veel bereikt. Belevenissen van een burgerinitiatief van 5 natuurverenigingen.
De Vereniging was vorig jaar Trofee-winnaar.      

Projectenmarkt
Op de projectenmarkt presenteren Chw-experimenten, voorbeeldprojecten en pilots Omgevingswet zich. Zij laten hun aanpak zien, vertellen over hun ervaringen met het voorsorteren op de Omgevingswet, delen hun praktijkexpertise.

DEELNEMERS

1. Omgevingsvisie Gelderland “Gaaf Gelderland”
Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers: mooi en ongeschonden, én: cool, nieuw en vernieuwend. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst en is het resultaat van een groot aantal gesprekken met partners. Wervend en wenkend perspectief. Speel het Omgevingsspel met ons mee en ervaar wat de Omgevingswet echt betekent. Kruip in de huid van, en maak afwegingen in duivelse dilemma’s. Integraal en duurzaam. Gelderland nodigt van harte uit!

2. Delfts Doen & The Green Village (Trofee-nominatie)
De Delftse Participatieaanpak Delfts Doen is voor, door en met de stad gemaakt, volledig in de geest van de Omgevingswet. Zo ook het Omgevingsplan voor dé proeftuin voor duurzame innovaties, The Green Village. In een innovatief en pragmatisch participatietraject dagen gemeente en The Green Village Delftenaren uit om samen het Omgevingsplan te maken. Geen targetting op basis van een vooraf ontwikkelde strategie, maar een incrementele aanpak waarbij de inhoud het vertrekpunt is. Met het Omgevingsplan The Green Village gaan overheidsbeleid, participatie en duurzame innovatie hand in hand. Nieuwsgierig naar Delfts Doen, learnings en The Green Village? Kom langs!

3. Gemeente Best: woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik
Een conserverend bestemmingsplan voor bestaande wijken dat toch ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Stedenbouwkundige en welstandseisen zijn per wijk beschreven en in de planregeling geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Vernieuwende aanpak van de gemeente waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

4. De Binckhorst: de verrassende kant van het Haagse centrum
De komende jaren transformeert de Binckhorst van een bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Het omgevingsplan Binckhorst faciliteert deze transformatie en biedt veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is er op bijna iedere kavel woningbouw of bedrijvigheid mogelijk. Het omgevingsplan is een essentieel onderdeel in de transformatie van de Binckhorst, maar niet voldoende. De gemeente Den Haag laat zien hoe gebiedsontwikkeling in de geest van de omgevingswet eruit ziet en wat u nodig heeft om een verouderd bedrijventerrein of kantorenpark te transformeren.

5. Strijp-T Eindhoven
Het avontuur van een nieuw experimenteel bestemmingsplan dat ruimte moet bieden aan toekomstige ontwikkelingen (een groot vraagteken). Hoe los je dat dilemma op? Hoe pak je dat als overheid aan, wat kom je buiten tegen en wat gebeurt er in je eigen organisatie? Realiseer een bedrijventerrein waar bedrijven in een mix van maken, creëren en innoveren een eigen ecosysteem vormen. Bedrijven die passen op Strijp-T, laten zich niet in categorieën van de VNG-bedrijvenlijst vangen. Hoe maak je daar regels voor? Want zaken als rechtszekerheid en externe veiligheid moeten gewoon goed geregeld zijn. Kom kijken, luisteren en meepraten!

6. Informatiehuis Water: Praktijkproef Peilgebieden
Met de Praktijkproef Peilgebieden hebben we vanuit het Informatiehuis Water de nodige inzichten verkregen in het dataleveringstraject van bronhouder tot en met DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
De toeleiding naar de gegevens zijn de activiteiten: dam en/of duiker plaatsen en het dempen van een sloot. Hiervoor is informatie nodig over peilgebieden en de daaraan
gekoppelde streefpeilen (inclusief de afwijkende peilen). Benieuwd hoe het leveringstraject verloopt? Benieuwd waar we in de praktijk tegen aan zijn gelopen? Onze lessons learned bevatten zaken over het gehele traject vanaf bronhouder via Informatiehuis Water tot aan de levering aan de DSO-Viewer. 

7. Interbestuurlijke leerkring Omgevingsvisie Regio Zwolle
Regio Zwolle onderscheidt zich bij uitstek door haar gunstige ligging en prettige leefklimaat en is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad. In Regio Zwolle staan drie G’s voorop: Gunnen, Groeien én Grensontkennend. Dat laatste laat Regio Zwolle zien door middel van haar Interbestuurlijke leerkring Omgevingsvisie. Een leerkring waarbij de gemeenten en provincies van Regio Zwolle aangehaakt zijn om te leren van elkaars omgevingsvisies en de wijze waarop zij met de daarbij behorende dilemma’s omgaan. Leer van Regio Zwolle dat de kracht van de regio ligt in diversiteit en de ontmoeting, en leer hoe je die kracht kunt benutten.

8. Omgevingsvisie Noord-Brabant (Trofee-nominatie)
Hoe zorgen we dat we een integrale Omgevingsvisie samenstellen, waar Brabanders zich in herkennen? Dat was de opgave voor de provincie Noord-Brabant eind 2015. Inmiddels, in 2018, heeft de provincie een dynamisch proces achter de rug met innovatieve methoden en schurende dialogen. Kom kijken hoe de provincie dit proces heeft vormgegeven. Onder meer is het Rad van Participatie te zien, een laagdrempelige en innovatieve spelshow waarbij deelnemers in korte tijd ervaren wat er allemaal komt kijken bij vraagstukken die in de leefomgeving spelen. 

9. Burgerinitiatief Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal
De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal is er in geslaagd een omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van het stroomdal van de beek de Mark ten zuiden van Breda. Patstelling tussen overheid en grondeigenaren doorbroken, kansen voor een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling. De werkwijze is vernieuwend: van binnenuit en andersom. Bewoners en andere gebiedspartijen samen aan de slag. Niet zonder slag of stoot, maar er is veel geleerd en veel bereikt. Belevenissen van een burgerinitiatief van 5 natuurverenigingen. De Vereniging was vorig jaar Trofee-winnaar.   

10. Gemeente Meppel: Transformatiegebied Noordpoort
Voor Noordpoort gloort een nieuw perspectief: transformatie van een verouderd bedrijfsterrein naar een aantrekkelijk gemengd gebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Meppel een bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte. Ingekleurd via een vernieuwend participatietraject en maximaal gericht op het sturen op kwaliteiten. Hoor welke betekenis een kampvuur, vaartocht en vroeg ontbijt in een fabriekshal hierin hebben gehad. En hoe de gemeente samen met initiatiefnemers het bestemmingsplan inkleurt. Verplaats u eens in zo’n initiatiefnemer in Noordpoort en ervaar hoe het flexibele mengpaneel van kwaliteiten uw plan verder helpt. Word deelgenoot van deze nieuwe systematiek en speel zelf met de kwaliteiten in Noordpoort!

11. Gemeente Soest: Durf en Drive
Een gemeente die verregaande stappen heeft gemaakt in de wereld van de digitale viewer voor het toekomstige omgevingsplan. Een gemeente die afgelopen jaren echt ervaring heeft opgedaan (onder de Chw) met complexe binnenstedelijke transformatie waarvan het eindresultaat is dat Soesterberg Noord nu wordt gesloopt en de vergunningen zijn verstrekt voor de bouw van appartementen en woningen op een voormalig bedrijventerrein (zware milieu hinder categorie). Kortom, de gemeente Soest laat ziet waar Durf en Drive (lef in gewoon Nederlands) toe kan leiden in de transitie van het ruimtelijk domein. Kom langs bij Soest!

12. Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft
SHS Delft wil graag de wereld verbeteren maar begint in Delft: actuele maatschappelijke problemen oplossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Huisvesting voor economisch daklozen, vereenzaming van ouderen, onvoldoende woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking, huisvesting voor sport- en cultuurverenigingen in Delft en beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten: opgaven genoeg. Onconventioneel en creatief omgaan met praktische problemen die horen bij tijdelijke projecten maakt het onmogelijk geachte mogelijk. Tijdelijk herbestemmen: zo doe je dat!

13. Gemeente Zuidhorn: Tussen de Gasten 
Voor het innovatieve woningbouwproject “Tussen de Gasten” is een co-creatief proces opgezet voor het opstellen van de gebiedsvisie. Een proces van loslaten door de gemeente en van constructief meedenken door omwonenden, deskundigen en potentiële nieuwe bewoners van het gebied. Wij vertellen u graag hoe wij zijn omgegaan met de verschillende emoties, belangen en ideeën van alle deelnemers en hoe de gebiedsvisie uiteindelijk tot stand is gekomen. Het project is aangemeld als experiment onder de Crisis- en herstelwet. In het najaar starten we met het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Ook zijn we bezig met een pilot blockchain die moet leiden tot een innovatieve kavelverkoop.

14. Waterschap Brabantse Delta: Sloten, oevers en dijken op orde
Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Hierdoor houden we droge voeten, voldoende water en kunnen we wonen en werken in een veilige leefomgeving. Samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten werkt Brabantse Delta als eerste waterschap aan het regelen van het grondgebruik en het oplossen van ‘oude’ Keurovertredingen. In één project worden zowel het eigendom als de regels bekeken. Dit betekent dat het waterschap op een perceel in één keer de situatie bekijkt en een totaaloplossing zoekt samen met de eigenaren. Een flinke uitdaging want het gaat om meer dan 45.000 situaties. We gaan persoonlijk bij bewoners langs om de situaties ter plaatse te bekijken en te bespreken. Deze persoonlijke benadering is een succesfactor gebleken.

15. VNG
Inspiratie, richting, tools en handvatten. Dat is wat het VNG programma Invoering Omgevingswet gemeenten te bieden heeft. Voor programmamanagers, juristen, I&A specialisten en raadsleden, kortom: iedereen die te maken heeft met de Omgevingswet. VNG Realisatie coördineert en begeleidt pilots rondom de Omgevingswet. We laten u graag zien wat we u te bieden hebben en lichten een aantal van onze nieuwste tools graag toe: het Kompas Invoering Omgevingswet en de Roadmap Invoering Omgevingswet. We gaan graag met u in gesprek over deze en andere onderwerpen rondom de invoering van de Omgevingswet.

16. Gemeente Geertruidenberg: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor bedrijventerrein Dombosch
Een bestemmingsplan maken volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet, op basis van participatie, dát is het experiment Dombosch Werkt!
Het bedrijventerrein Dombosch (totale oppervlakte 210 ha), is een regionaal bedrijventerrein met een diversiteit aan bedrijven. Ondernemers, omwonenden en gemeente trekken samen op tijdens het proces. Met als doel het  bedrijventerrein in de toekomst te kunnen herstructureren, moderniseren en verduurzamen.
Onze vier uitgangspunten zijn: 1. creëren van flexibiliteit voor ondernemers, 2. loslaten van regels waar mogelijk, 3. minder bestuurlijke onderzoekslasten, 4.participatie staat voorop. Kom kijken, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, hoe wij dit in Geertruidenberg hebben aangepakt.

17. Helpdesk Crisis- en herstelwet
Helpdesk Chw komt naar u toe! Ons team loopt rond op de projectenmarkt om al uw vragen over de Crisis- en herstelwet te beantwoorden. Mochten we het antwoord ter plaatse niet weten, dan kunt u uw vraag op de antwoordkaart noteren. We zullen per e-mail een antwoord op uw vraag geven. Ons team is herkenbaar aan de T-shirts met opdruk over de Chw Helpdesk.

18. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden: handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water
Samen met Waterschap Vallei en Veluwe zijn we op zoek gegaan naar de kansen die de Omgevingswet biedt. Via onbekende paden zijn we stap voor stap een route gaan bewandelen om een weg te banen voor onszelf, en voor anderen. Samen met enkele gemeenten zijn we een leertraject gestart voor gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen. Naast alle praktische suggesties in de handreiking is opnieuw bewezen dat door samenwerken hele mooie dingen kunnen ontstaan. De Omgevingswet is wat ons betreft een prachtige kans om beter samen te werken aan integrale visies en plannen voor een fysieke leefomgeving! Maak kennis met het Waterkompas en de Wateragenda’s. En met de thema’s die vanuit het ‘Waterbelang’ belangrijk zijn in de integrale Omgevingsvisie.

19. Pilotproject Chemelot Limburg
Vier verschillende pilotsituaties, eerder dit jaar, wijzen uit of de Omgevingswet inzetbaar, toepasbaar en toereikend is voor chemische bedrijventerrein Chemelot en de haar omringende gemeenten (Sittard-Geleen, Beek en Stein). Het terrein heeft een koepelvergunning en is daarmee juridisch gezien één inrichting. Belangrijk uitgangspunt bij de vier praktijktests is de instandhouding van de voordelen van het koepelconcept. Ook zijn de tests een goede gelegenheid om de ontwikkelingsambities van Chemelot en de gevolgen hiervan voor de leefomgeving al vooraf in gezamenlijke samenwerking te toetsen. Graag delen we met u de resultaten van de praktijktests, die laten zien op welke fronten de Omgevingswet toereikend is en waar nog werk verzet moet worden.

20. Met Rho op reis
‘Een omgevingsplan dat uit één regel bestaat’
‘Integraal afwegen met het kompas’
‘Omgevingsvisie en omgevingsplan naadloos gekoppeld’
‘Hoe bereiken we inwoners en stakeholders echt’
Nieuwsgierig? Rho adviseurs is met vele gemeenten ‘op reis’ naar de bestemming Omgevingswet. Dat doen we op vele manieren. Op de markt het reisverslag van 4 gemeenten:
Stadskanaal: Hoe (en waarom) maak je een omgevingsplan met als uitgangspunt één regel? Onder andere door toepassing van het kompas voor integrale afwegingen.
Brielle en Westvoorne: Ervaar hoe in het omgevingsplan voor het buitengebied de doelen uit de omgevingsvisie naadloos gekoppeld zijn aan het omgevingsplan.
Hattem: praktisch participeren werkt!

21. Leerkring omgevingsplan West-Holland
Wil jij weten hoe je een omgevingsplan maakt samen met heel veel andere partijen? Die allemaal hun ‘eigen’ belangen behartigen. Die vraag was voor ons aanleiding om de Leerkring omgevingsplan West-Holland op te starten. 15 gemeentes, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio, de GGD, het hoogheemraadschap en de provincie nemen deel aan de leerkring. Wij hebben samen ontdekt wat er bij komt kijken om gezamenlijk te werken aan het opstellen van een omgevingsplan. Wij vertellen graag over onze leerervaringen!

22. Gemeente Den Helder: omgevingsvisie Huisduinen
Het kustdorp Huisduinen, onderdeel van de gemeente Den Helder, heeft vorig jaar gewerkt aan een omgevingsvisie voor het dorp en de omliggende natuurlijke omgeving. De visie is een cocreatie tussen bewoners, ondernemers, diverse actieve partijen en de gemeente. Met de omgevingsvisie wordt invulling gegeven aan de balans tussen de hoogwaardige leefomgeving in een rustige, natuurlijke omgeving en succesvolle toeristische exploitatie (en dus behoud) van diverse monumenten in het dorp. Graag gaan we in gesprek over de doorvertaling van de omgevingsvisie in ons verdere beleid en hoe we onze aanpak over de hele gemeente door kunnen trekken.

23. Hart van Oosterwolde, pilot stedelijke kavelruil: privaat initiatief
In Oosterwolde, gemeente Oldebroek, hebben vier maatschappelijke organisaties een plan opgesteld, waarin de bestaande functies in de kern worden herschikt. Met het plan ontstaat een levendig, toekomstbestendig centrum, waarbij functies worden gecentreerd, verenigingen elkaar kunnen versterken en een ontmoetingsplaats ontstaat. Het ruilen van bestaande grondposities kan bijdragen aan het efficiënt realiseren van de gewenste eindsituatie. Een initiatief vanuit de gemeenschap. De plannen zijn zodanig uitgewerkt, dat concrete afspraken kunnen worden gemaakt. Wat  is de rol van de overheid bij het faciliteren van dit soort burgerinitiatieven? Wat kun je wel en niet vragen van burgers? Dit initiatief laat zien dat bewoners ver komen.

24. Gemeente Goirle: proeftuin Fokmast-Regte Heide
De naam proeftuin kan hier wel letterlijk worden geïnterpreteerd: het gebied Fokmast-Regte Heide is voor vele Goirlenaren hun tuin waar ze gebruik van maken, de lusten en de lasten van proeven. In dit gebied was sprake van vastgelopen processen, emoties en frustraties. Veel stakeholders, vele overheden, veel wet- en regelgeving. Gaat het nu lukken, werken als "1 overheid"? Helpt brede participatie ons? Wat is de rol van de gemeenteraad? Komt er echt ruimte in de regels? Door in de proeftuin te experimenteren in de geest van de Omgevingswet zien we nu verandering. Er komt weer energie in het gebied. Meer weten? Kom langs!

25. Gemeenten in Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2040 (Trofee-nominatie)
Een unieke coalitie vanuit de thema’s klimaat, energie, biodiversiteit en duurzaamheid. Doelen centraal. Integraal kijken naar de grote opgaven in de regio. Goed luisteren naar de buren. Vertrouwen. Reisverslag van een organisch proces naar een regionaal ruimtelijk kader. Hoe werken groot en klein samen, hoe laat je ruimte en stel je toch kaders?

26. Gemeente Leidschendam-Voorburg: leren door doen (Trofee-nominatie)
De Omgevingswet; hoe begin ik ermee? Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg pakken we projecten van het programma Omgevingswet integraal aan. In samenhang en afstemming. We werken met een agile portfolio, een overzicht van onze ambities en activiteiten. Zo kan het team flexibel en snel sturen op resultaat. Deze werkwijze is zeer succesvol. Kom kijken naar enkele resultaten, zoals de kaartviewer: een digitale kaart waar beleid op staat. Ook vertellen we onze ervaringen met de klantreizen bij het indienen van initiatieven, wat resulteerde in een verbeterd initiatievenproces met één loket. En drie projectleiders delen hun ervaring met de pilotprojecten. Zij ontdekten wanneer ze zaken moeten loslaten (aan markt, buurt, inwoners etc.) en soms juist moeten vasthouden. Kortom: veel kennis om te delen.

27. Gemeente Breda: Expeditie Omgevingswet
20% gaat over regels en 80% over de wijze van werken. Mooi gezegd, en wat dan? Hoe kom je tot andere werkwijzen? In Breda hebben we gekozen voor ‘Samen op expeditie’: al doende leren en samen de complexiteit ontdekken en doorgronden. Breda ontwikkelde de Escaperoom OMG: sluit jezelf met een team op en doorgrond de complexiteit van de Omgevingswet. Een bloedserieuze, doch ludieke manier om te ontdekken waar het echt om draait bij een goede voorbereiding op de Omgevingswet. Komen jullie erin … of beter kom je eruit?

28. Gemeente Raalte & Diep: tools voor het ontwikkelen van de omgevingsvisie (Trofee-nominatie)
In het kader van het ontwikkelen van de omgevingsvisie van de gemeente Raalte hebben wij samen twee tools ontwikkeld: het omgevingsspel en het luistervinken. In het omgevingsspel ga je aan de slag met een casus alsof de Omgevingswet er al is. Een training en praatplaat luistervinken geven je alle skills geeft om écht te luisteren. We geven we je een inkijkje in beide tools en laten je zien wat dit voor de gemeente Raalte heeft opgeleverd. De gemeente Raalte is genomineerd voor de Aandeslag Trofee met deze aanpak. Diep werkt als procesadviesbureau voor verschillende gemeenten aan de implementatie van de Omgevingswet.

29. Commissie m.e.r.
In omgevingsvisies en omgevingsplannen leggen gemeenten, provincies en Rijk straks hun ruimtelijk beleid voor de fysieke leefomgeving vast. In de meeste gevallen moet daarbij ook een milieueffectrapport worden opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft in een tiental pilotprojecten onderzocht hoe milieueffectrapportage daarbij het beste de besluitvorming ondersteunt. Hoe kan worden ingespeeld op de veranderingen van de Omgevingswet en hoe kan een bijdrage worden geleverd aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie? Tijdens het praktijkfestival toont de Commissie de resultaten van de pilots in video’s, praktijkvoorbeelden en factsheets. Meer weten over m.e.r. en de Omgevingswet, kom dan naar onze stand!

30. Expertteam woningbouw en Proeftuinen Omgevingswet
Hoe zorg ik ervoor dat het woningaanbod in mijn gemeente zo goed mogelijk aansluit op de woningbehoefte? Hoe benut ik op een goede manier de bestaande plancapaciteit, of versnel ik een project met verschillende belangen? Hoe kan ik als gemeente de transformatie van leegstaand vastgoed inzetten, of ruimte creëren voor mensen die samen hun eigen huis willen bouwen? Het antwoord hierop is maatwerk. Het Expertteam woningbouw helpt bij dit soort vraagstukken.

In de Proeftuinen Omgevingswet wordt geoefend met de bestuurlijke afwegingsruimte van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling met steun van het Expertteam woningbouw (waar het voormalige Expertteam Versnellen nu is ondergebracht).

In de gemeente Ten Boer wordt gezocht naar een geschikte manier om afspraken met een particuliere organisatie over een andere manier van gebruik van een voormalige woningbouwlocatie vast te leggen. In de gemeente Wormerland gaat het om het duurzaam behoud van het karakter van de Engewormer-polder, een natuurgebied met extensief landbouwgebruik, met bestaande en nieuwe gebiedseigenaren.  

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil een locatie met een historische scheepswerf transformeren naar een ander gebruik. Op een bedrijventerrein van de gemeente De Ronde Venen wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden en functiemenging waarbij bedrijven en particulieren een voortrekkersrol gaan spelen. De vijfde proeftuin is de gemeente Goirle (elders op de projectenmarkt).

31. Eenvoudig Beter en Crisis- en herstelwet

32. Aan de slag met de Omgevingswet

33. Gemeente Castricum: omzetten van bollengrond naar natuur
In 2017 is gestart met een burgerparticipatieproces om te komen tot een kadernota voor de Zanderij Noord. Tussenresultaat is dat er grotendeels consensus is bereikt; de Zanderij Noord dient open te blijven. De uitdagingen zijn:  (1) financiering voor de transformatie naar natuur zonder de openheid van het gebied aan te tasten; (2) die transformatie faciliteren met vrijwillige medewerking van de grondeigenaren zonder schade te doen aan diegenen die dat niet willen; (3) de relatie naar het regionale belang en (4) het denken in verschillende tijdshorizons voor de realisatie.

Organisatie
Ministerie van BZK en Aan de slag met de Omgevingswet

Datum
Maandag 10 september 2018

Locatie
Fokker Terminal 
Binckhorstlaan 249
2516 BB Den Haag

Ontvangst: vanaf 11.00 uur
Opening praktijkfestival: 12.00 uur
Uitreiking Aandeslag-Trofee 2018 en aansluitend borrel: 16.30 uur.

Deelnamekosten
Deelname aan het praktijkfestival is gratis; uw aanmelding is echter niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Mocht u alsnog verhinderd zijn, dan vernemen wij dat graag van u. Als u zonder bericht van verhindering niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt u € 95 exclusief BTW in rekening te brengen.

Deelname staat open voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de inrichting van de leefomgeving.

Projectenmarkt
Op de projectenmarkt presenteren Chw-experimenten, voorbeeldprojecten en pilots Omgevingswet zich. Zij laten hun aanpak zien, vertellen over hun ervaringen met het voorsorteren op de Omgevingswet, delen hun praktijkexpertise.
Geïnteresseerd in deelname aan de projectenmarkt? Laat het ons weten.


Tegelijk met het praktijkfestival, op dezelfde locatie, heeft ook de landelijke bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!' plaats. Deelname aan deze bestuurdersbijeenkomst is voorbehouden aan genodigde bestuurders. Deelnemende bestuurders bezoeken tijdens hun programma de projectenmarkt, om 17.00 uur gezamenlijke afsluiting.
 

Loading...


Jool Hulstraat 1    -   1327 HB Almere    -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Login