390

               

WEBINAR LOCATIES EN STURINGSMOGELIJKHEDEN GEMEENTE

Webinar Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente
Maandag 25 januari 2021 (14.30 - 16.15 uur)

Programma


14.30 uur
Opening door de gespreksleider
Daniëlle Harkes, eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Wonen en Zorg in een groeistad
De gemeente Almere werkt samen met lokale partners aan de opgave Wonen en Zorg. 
Om het aanbod van huisvesting met zorg te vergroten wil de gemeente ruimte en helderheid bieden aan nieuwe initiatieven. Almere werkt aan een sneller en duidelijker proces van indienen van het project tot aan de vergunningverlening, een afwegingskader voor nieuwe woonzorginitiatieven en het wegnemen van belemmeringen.
Wethouder Froukje de Jonge, met Wonen met Zorg in haar portefeuille, schetst hoe de gemeente Almere vaart zet op het werken aan de in haar ogen ‘buitengewoon urgente opgave die op papier logisch is, maar in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Zeker in het gewenste tempo’. Dat vraagt om nieuwe sturingsmogelijkheden die zij daarvoor ontwikkelt en inzet. 
Froukje de Jonge, wethouder werk en inkomen, integratie en wonen met zorg, gemeente Almere

14.55 uur
Maatschappelijk grondbeleid
Guido Mertens is pleitbezorger van maatschappelijk grondbeleid. Dat wil zeggen dat het grondbeleid een daadwerkelijke bijdrage levert aan de sturing op de gemeentelijke doelen en ambities. Een grondbeleid dat de gemeente helpt om keuzes over de meest gewenste ontwikkelingen op een locatie te maken op basis van inzicht in zowel de maatschappelijke impact van een ontwikkeling als in de integrale financiële impact voor de gemeente daarvan. En een grondbeleid dat met heldere afwegingskaders richting geeft aan de rol van de gemeente. Guido was betrokken bij de nota grondbeleid van de gemeente Eindhoven waarmee de gemeente per locatie invulling wil geven aan haar eigen rol en zo met haar partners initiatieven van de grond wil krijgen. Guido neemt ons mee in de keuzes en mogelijkheden van Maatschappelijk grondbeleid voor wonen en zorg.
Guido Mertens, adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling en docent bij onder andere de Stichting Orbiters 

15.15 uur
Kan het anders?
‘Dat kan en moet anders met de locaties voor wonen en zorg’, meent Ivo ten Hagen, wethouder van de gemeente Montfoort waar hij verantwoordelijk is voor onder andere ruimtelijke ordening. Hij heeft het idee ontwikkeld om drie locaties beschikbaar te stellen zolang de belangstellenden maar het ‘hele pakket’ nemen dus ook hofjes en andersoortige woningen voor ouderen neerzetten. Tijdens het webinar hoor je hier meer over en hoe dit baanbrekende idee handen en voeten kan krijgen.
Ivo ten Hagen, wethouder ruimtelijke ordening, gemeente Montfoort

15.35 uur
Ronde Tafel
Een gesprek met Merel Knoppe, programmamanager wonen en zorg van de gemeente Almere, Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV wonen in Tilburg en Wouter Spijkerman, kwartiermaker nieuwe woonconcepten in de gemeente Utrecht. We gaan in op de beleidsmatige en praktische keuzes waar de gemeenten voor staan en hoe zij sturen op realisatie van beleid en woonconcepten. Ook komt het perspectief van de woningcorporatie aan de orde. Wat helpt om de bouwopgave te versnellen? Vanuit hun eigen ervaring kijken ze naar praktijkvoorbeelden die deelnemers aan het webinar vooraf hebben ingebracht.
Merel Knoppe, programmamanager wonen en zorg bij de gemeente Almere
Wouter Spijkerman, kwartiermaker nieuwe woonconcepten, gemeente Utrecht 
Paul Kouijzer, directeur-bestuurder TBV Wonen Tilburg16.10 uur
Conclusies
Wat nemen we mee naar de werksessie van de Taskforce
Magdeleen Sturm, organisator werksessies Taskforce Wonen en Zorg

16.15
Afsluiting

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van drie webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Financiering gemeenschappelijke ruimte - maandag 26 oktober 2020 - opname

  2. Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking - maandag 9 november 2020 - opname

  3. Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente - maandag 25 januari 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.15 uur.


Webinar 3. Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg (zomer 2020) komt het gebrek aan geschikte locaties en het inzetten van de juiste sturingsmogelijkheden bij de opgave wonen en zorg als één van de knelpunten naar voren.

In een vaak gespannen woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok. Hoe kan een gemeente daarin sturen? Wat kan een gemeente als deze zelf grondposities heeft? En welke andere sturingsmogelijkheden kan een gemeente inzetten ook zonder eigen grondposities?

In dit webinar gaan we hier op in samen met twee wethouders; Froukje de Jonge van de gemeente Almere en Ivo ten Hagen van de gemeente Montfoort. Guido Mertens adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling pleit voor maatschappelijk verantwoord grondbeleid en legt uit hoe grondbeleid gemeenten kan helpen meerwaarde te creëren voor het woonzorgbeleid van de gemeente.

Tijdens de ronde tafel spreken we met Merel Knoppe, programmamanager wonen en zorg van de gemeente Almere en Wouter Spijkerman, kwartiermaker nieuwe woonconcepten in de gemeente Utrecht. Beiden gaan in op de beleidsmatige en praktische keuzes waar de gemeenten voor staan en hoe zij sturen op realisatie van beleid en woonconcepten. En vanuit hun ervaring kijken ze naar de praktijkvoorbeelden en vragen die deelnemers aan het webinar vooraf hebben ingebracht.

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij een week later over dit onderwerp organiseert.

Webinar Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente

Datum
Maandag 25 januari 2021

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.15 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een werkdag voor het webinar.

Doelgroepen
De doelgroepen van het webinar zijn woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers.

Organisatie & inlichtingen
De organisatie van dit webinar is in handen van:
Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl

 

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen