385

               

WEBINAR ORGANISEREN VAN DE (MEERPARTIJEN)SAMENWERKING

Woonzorgvraagstukken in de praktijk

Een serie van drie webinars waarin de woonzorgvraagstukken in de praktijk centraal staan. In samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg en in opdracht van ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

  1. Financiering gemeenschappelijke ruimte - maandag 26 oktober 2020

  2. Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking - maandag 9 november 2020

  3. Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente - maandag 25 januari 2021

Alle webinars starten om 14.30 uur en eindigen om 16.00 uur.


Webinar 2. Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg van deze zomer komt het organiseren van de (meerpartijen)samenwerking bij de opgave wonen en zorg als één van de knelpunten naar voren.

Het is lastig om partijen uit het woon- en zorgdomein bij elkaar te brengen en de samenwerking ‘werkend’ te krijgen. Veel gemeenten geven aan dat de stap van beleid naar uitvoering moeilijk gemaakt wordt. De lokale partners (publiek en privaat) hebben uiteenlopende belangen en een verschillende tijdshorizon. Waar lukt het wel? Wat zijn redenen dat het niet lukt? Wat zijn praktische handvatten?

In dit webinar verdiepen we ons in drie praktijkvoorbeelden. Ze hebben alle drie een andere initiatiefnemer. In Amsterdam is de gemeente de partij die publieke en private partners betrekt bij de opgave voor meer geclusterde seniorenwoningen. In Enschede nam zorgorganisatie de Posten het voortouw. De vastgoedontwikkeling van het zorgterrein is opgepakt als een wijkopgave samen met lokale samenwerkingspartners en de buurtbewoners. In het derde voorbeeld laat woningcorporatie Domesta zien hoe op allerlei manieren de samenwerking met gemeenten, zorgpartijen, onderwijs en andere woningcorporaties wordt gezocht en benut. Bij veel sociale opgaven is wonen het fundament van de aanpak. De corporatie heeft de sleutel maar hoe zet je die het beste in?

De input uit dit webinar neemt de Taskforce Wonen en Zorg mee naar de werksessie die zij een week later over dit onderwerp organiseert.

Webinar Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking
Maandag 9 november 2020 (14.30 - 16.00 uur)

Programma


14.30 uur
Opening door de gespreksleider
Daniëlle Harkes, eigenaar Begonia Advies

14.35 uur
Van intentieverklaring naar uitvoering
Net zoals veel andere gemeenten vergrijst Amsterdam. Voor 2025 moeten er in Amsterdam 2000 nieuwe geclusterde ouderenwoningen komen. Dat doet de gemeente samen met woningcorporaties, zorgorganisaties vastgoedbeleggers en enkele bewonersorganisaties. Amsterdam besloot alle betrokken partijen samen te brengen voor de aanpak van de opgave. Er moest in korte tijd een intentieverklaring komen. 
Andor Kwee vertelt hoe het proces is opgezet, wat helpt en wat niet en hoe de stap naar uitvoering gemaakt wordt. Janhuib Blans voorzitter van huurdervereniging De Makroon schetst het belang van betrokkenheid van bewoners en hoe hij het proces heeft ervaren.
Andor Kwee, programmamanager ouderenhuisvesting, gemeente Amsterdam
Janhuib Blans, voorzitter ParticuliereHuurdersVereniging De Makroon


14.55 uur
Gebiedsgericht aan de slag
Zorgcentrum de Posten heeft de herontwikkeling van het zorgvastgoed aangegrepen om samen met buurtbewoners, gemeente Enschede, woningcorporaties WoonzorgNederland en Domijn een brede aanpak te ontwikkelen; Onze Buurt de Posten. Het doel is om een inclusieve, levensloopbestendige wijk te ontwikkelen. Hoe zorg je voor synergie tussen de maatschappelijke opgaven in de wijk en de fysieke wijkontwikkeling? Gezamenlijke commitment en drive is noodzakelijk om dit uiteindelijk (financieel) rond te krijgen. Geld moet daarbij niet leidend zijn, vertrouwen, passie, lef en daadkracht wel.
Rick Hogenboom, bestuurder de Posten

15.10 uur
Heeft de corporatie de sleutel? 
Voor woningcorporatie Domesta in Emmen is wonen en zorg een kerntaak. Twintig procent van het bezit is zorgvastgoed. ‘We zijn als corporatie soms meer zorgverlener dan huisvester’, zegt bestuurder Bert Moormann. Hij wil perspectief bieden aan huurders met een laag inkomen en veel bijkomende problematiek. Hij zoekt op allerlei manier de samenwerking met gemeenten, zorgpartijen, onderwijs en andere woningcorporaties. Hij merkt dat er een verschuiving richting het wonen plaatsvindt en dat de corporatie zowel bij de uitstroom uit beschermd wonen als bij de huisvesting van ouderen de sleutel heeft. Terwijl iedereen naar de gemeente en zorgaanbieder kijkt. Hoe gaat deze ‘dwarsdenker’ met dit dilemma om?
Bert Moormann, directeur-bestuurder Domesta

15.25 uur
Ronde Tafel
Gesprek over kansen en knelpunten en oplossingsrichtingen met inbreng van deelnemers
Mirjam Fokkema, projectleider Weer Thuis, Platform31
Janhuib Blans, voorzitter ParticuliereHuurdersVereniging De Makroon

Andor Kwee, programmamanager ouderenhuisvesting, gemeente Amsterdam
Rick Hogenboom, bestuurder de Posten
Bert Moormann, directeur-bestuurder Domesta


15.55 uur
Conclusie
Wat nemen we mee naar de werksessie van de Taskforce
Magdeleen Sturm, organisator werksessies Taskforce Wonen en Zorg

16.00
Afsluiting

Webinar Organiseren van de (meerpartijen)samenwerking

Datum
Maandag 9 november 2020

Tijdstip
Aanvang webinar om 14.30 uur
Afsluiting webinar om 16.00 uur

Gratis deelname
Deelname aan dit webinar is gratis. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg, in opdracht van de ministeries VWS en BZK, Aedes, ActiZ en de VNG.

Aanmelden
Je dient je vooraf aan te melden via deze website voor deelname aan het webinar en het ontvangen van een persoonlijke link voor deelname. Deze link ontvang je een werkdag voor het webinar.

Doelgroepen
De doelgroepen van het webinar zijn woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers.

Organisatie & inlichtingen
De organisatie van dit webinar is in handen van:
Nestas communicatie
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: nestas@nestas.nl

 

Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen