347

Meer waarde door samenwerking

Donderdag 7 november 2019, Comm Den Haag     UITVERKOCHT!  UITVERKOCHT!

Wilt u in gebiedsontwikkeling wonen, mobiliteit en energie combineren? Wilt u weten wat dit vraagt van overheid, markt en samenleving? Kom dan op 7 november naar het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2019 in Den Haag. U krijgt lezingen van prominente sprekers, praat in kennissessies mee met topexperts, en ontmoet collega’s en andere vakgenoten.

PROGRAMMA

Gespreksleider: Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

09.00 uur
Ontvangst, registratie en koffie/thee

10.00 uur
Welkom en opening
Co Verdaas en Heleen Aarts, bestuursvoorzitter SKG, CEO Amvest

10.20 uur
Investeren in duurzame verstedelijking: NOVI in uitvoering
Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet en Wonen, BZK

10.45 uur
The Copenhagen model: the turnaround of the Danish capital
Jens Kramer Mikkelsen, voormalig burgemeester van Kopenhagen en CEO City & Port Development Corporation

11.15 uur
Energietransitie: een duurzaam economisch perspectief
Co Verdaas in gesprek met Albert de Koning, directeur E+ Activation Essent

11.45 uur
SKG Award: pitches top 3
De genomineerden pitchen hun project voor duurzame gebiedsontwikkeling:
- Hart van Zuid, Rotterdam, door Wouter van de Braak
- Duurzaam Goeree, Goeree-Overflakkee, door Carolien Kranse ​
- Cityplot Buiksloterham, Amsterdam, door Menno Schokker

12.00 uur
Lunch met posterpresentaties door promovendi

13.00 uur
Eerste ronde parallelsessies

14.00 uur
Pauze

14.15 uur
Tweede ronde parallelsessies

15.15 uur
Pauze

15.30 uur
SKG Award: uitreiking prijs voor duurzame gebiedsontwikkeling

16.30 uur
Gelegenheid tot napraten met een drankje


EERSTE RONDE PARALLELSESSIES


A. Waarde van GO: hoe gebiedsontwikkeling welzijn, welvaart en leefkwaliteit creëert
We worden ons steeds meer bewust van de waarde die gecreëerd wordt door gebiedsontwikkeling. Overheden, beleggers en andere actoren in gebiedsontwikkeling zijn op zoek naar een bredere waarderingsgrondslag voor hun investeringen. In deze sessie bespreken we hoe we de waarde(ring) van onze leefomgeving bepalen en welke impact gebiedsontwikkeling hierop kan hebben. Verdiep uw begrip over waarde in gebiedsontwikkeling en leer over innovatieve meet- en financieringsinstrumenten.

Praktijkvoorbeelden: Brede Welvaarts Index, Dashboard Verstedelijking, Social Cities Index
Met bijdragen van: Jeroen Content, onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, Sjoerd Hardeman, senior-econoom RaboResearch Nederland en Rosa Stapel, medewerker College van Rijksadviseurs
Gespreksleider: Heleen Aarts, bestuursvoorzitter SKG/CEO Amvest


B. GIZ en GO: samen investeren in binnenstedelijke gebieden, wat is nodig?
In steeds meer stedelijke gebieden zijn eigenaren bereid samen te investeren in de openbare ruimte, energievoorziening of bereikbaarheid van hun omgeving. Het instrument van de BedrijfsInvestingsZone (BIZ) kennen we al in Nederland en internationaal werkt dit instrument ook in binnenstedelijke gebieden. In deze sessie bespreken we wat in een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) kan worden geregeld en of een wettelijk kader nodig is. Praat mee en kom erachter of het in Nederland een kansrijk instrument is.

Praktijkvoorbeelden: Binckhorst, Den Haag; Centrumgebied Utrecht Overvecht
Met bijdragen van: Damo Holt, directeur/partner Rebel, Eveline Kokx, projectleider Gemeente Den Haag, Rianne Nederhof, senior-planeconoom Gemeente Utrecht, Marije Schuring, kwartiermaker Investeringsstrategie Gemeente Utrecht en Theo Stauttener, partner Stadkwadraat
Gespreksleider: Geurt van Randeraat, directeur SITE Urban Development


C. Toekomst van GO: via scenario’s naar strategische keuzes in gebiedsontwikkeling
Hoe en waar willen we de in de toekomst gaan wonen? In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen: Bubbelstad, Groenrijk, Beursplein en Eigenwijk. In deze sessie leert u wat de vier scenario’s voor de toekomstige woningbouwopgave in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag betekenen. Zo krijgt u een beter gevoel voor onzekerheden en verkent u adaptieve paden voor uw eigen gebiedsopgave.

Praktijkvoorbeelden: Regio Groningen-Assen
Met bijdragen van: Kersten Nabielek, Planbureau voor de Leefomgeving; Joep Arts, Bouwinvest & Eva Gaaff, Arcadis (beiden lid van de SKG Young Professionals)
Gespreksleider: Ed Dammers, senior wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving


D. Plekken in GO: placemaking en publieke ruimte als aanjager voor gebiedsontwikkeling (VOL!)
Het belang van de publieke ruimte kan niet genoeg worden onderstreept. Of we een gebied écht aantrekkelijk vinden, hangt grotendeels af van de publieke ruimte. Toch vormt die ruimte vaak de sluitpost of de eindfase van een ontwikkelingsproject. Vroegtijdig investeren in de openbare ruimte en in andere publieke voorzieningen kan de transformatie de nodige schwung geven en voor een mental shift zorgen. Maar wie betaalt voor die openbare ruimte en zorgt voor de placemaking; de ontwikkeling, het beheer en de programmering? Een gesprek aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en stellingen.​

Praktijkvoorbeelden: onder andere Zomerhofkwartier ZOHO, Rotterdam
Met bijdragen van: Bart Cardinaal, architect HUNK-design, Paul Elleswijk, programmamanager Havensteder, Ronald Huikeshoven, bestuurslid SKG en directievoorzitter AM, en Jaap Schoufour, partner Stipo  
Gespreksleider: Wouter Jan Verheul, onderzoeker TU Delft, lid van de Kring van Adviseurs SKG


E. Internationale GO: hoe mobiliteit en gebiedsontwikkeling elkaar versterken (voertaal Engels)
The further densification of Dutch cities will demand substantial investments in infrastructure. However, funding is scarce and mobility demands have a regional scope and impact. Together with experts from the Netherlands and abroad, we will discuss how urban area development and mobility influence each other in terms of strategy, financing, and governance.​

Praktijkvoorbeeld: Haven-Stad Amsterdam en het sluiten van de ‘kleine ring’
Met bijdragen van: Jens Kramer Mikkelsen, former Mayor of Copenhagen/CEO City & Port Development Corporation; Esseline Schieven, bestuurslid SKG, directeur Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam; Carolien Schippers, adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam
Gespreksleider: Lisette van Doorn, President ULI Europe


F. PAS en GO: ontwerpen, afwegen en keuzes maken in het stikstofdossier
De Raad van State heeft een streep gehaald door de programmatische aanpak stikstof (PAS). In deze deelsessie reflecteren we op wat er mis is gegaan en hoe we vergelijkbare impasses in de toekomst kunnen voorkomen. In deze sessie bespreken we de voorstellen van de commissie Remkes en manieren om in gebiedsontwikkeling opgaven te blijven combineren.

Met bijdragen van: Ronald Lanters, partner Wing, Meri Loeffen, districtsmanager Ruimte en Advies Kadaster en Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
Gespreksleider: Jan Reinier van Angeren, Lid van de Kring van Adviseurs SKG, Partner en advocaat Stibbe


TWEEDE RONDE PARALLELSESSIES


G. Ontwerpen aan GO: oplossingen voor waardevolle woon-werkgebieden
Een groot deel van de woningbouwopgave moet in bestaand stedelijk gebied plaatsvinden en dat is uitdagend. Hoe kan op bedrijventerreinen en in (voormalige) industriezones het wonen met werken worden vermengd? Welke oplossingen zijn denkbaar voor werkfuncties die we naast wonen willen behouden? Bureau Marco Broekman presenteert in deze sessie een aantal principes voor mengen in hoge dichtheden. Aan de hand van projecten als Merwe-Vierhavens (Rotterdam) bespreken we deze opgave en deelt u uw ervaringen met experts.

Praktijkvoorbeelden: o.a. Schieoevers, Delft; Havenkwartier, Deventer; Achtersluispolder, Zaanstad
Met bijdragen van: Jan Brugman, bestuurslid SKBN,  Joost Versluijs, projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed, Walter de Vries, planoloog Gemeente Rotterdam en Floris van der Zee, senior urban planner, architect  Marco.Broekman urbanism research architecture
Gespreksleider: Paul Gerretsen, agent Vereniging Deltametropool


H. Sturen in GO: hoe gebiedsontwikkelaars omgaan met dilemma’s stedelijke transformaties
Op het pad van gebiedstransformatie bevinden zich nogal wat barrières die voortgang belemmeren. Partijen komen daarbij voor sturingsdilemma’s te staan. Wie moet je betrekken, welke grote (maatschappelijke) opgaven verbind je aan de woningbouwproductie, welke keuzes moet je maken, en wat zijn daarvan de gevolgen? We presenteren lessen uit twee grote gebiedstransformaties uit het verleden, en gaan samen met experts op zoek naar veerkrachtige transformatiestrategieën voor de toekomst.

Praktijkvoorbeelden: Strijp S, Eindhoven; Spoorzone, Delft
Met bijdragen van: Helen Amerika, senior adviseur Akro Consult, Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement Hogeschool Rotterdam, eigenaar SPOTON Consulting en Wouter Jan Verheul, lid van de Kring van Adviseurs SKG, Onderzoeker TU Delft
Gespreksleider: Maarten Hoorn, senior projectleider Platform31 


I. NOVI en GO: hoe regionale investeringsagenda’s de uitvoering van de NOVI dichterbij brengen (VOL!)
Het kabinet investeert 2 miljard in de woningbouwopgave en dat is welkom. Maar de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) stelt terecht dat de opgave breder is. Voor een effectieve besteding van de extra middelen moet de woningbouwimpuls hand in hand gaan met investeringen in energie, klimaat en nieuwe mobiliteitsoplossingen. In deze sessie bespreken we hoe vier regionale investeringsagenda’s (RIA’s) hier een krachtige bijdrage aan kunnen leveren. Deel uw visie en praat mee met de experts die dit mogelijk willen maken.

Praktijkvoorbeelden: Regio Eindhoven/Zuid-Oost Brabant; Regio Arnhem-Nijmegen; Metropoolregio Rotterdam-Den Haag/Zuidelijke Randstad; Regio Alkmaar-Zaanstad
Met bijdragen van: Paul de Beer, wethouder Gemeente Breda, Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer, Nora van de Griend, projectmanager Markt Programmering en Ontwikkeling Gemeente Breda, Emiel Reiding, directeur NOVI Ministerie van BZK, Harriët Tiemens, wethouder Gemeente Nijmegen
Gespreksleider: Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD, voorzitter NEPROM


J. RES en GO: hoe nieuwe oplossingen het proces naar aardgasvrije wijken versnellen
Het tempo waarin overheden moeten werken aan hun regionale energiestrategie (RES) staat op gespannen voet met het draagvlak voor en de business case van duurzame energie-oplossingen in concrete wijken en gebieden. Hoe gaan partijen in gebiedsontwikkeling met deze spanning om? Deel uw ervaringen met publieke en private experts aan de hand van concrete cases. Reflecteer op de rol van overheden, financiers, marktpartijen en (collectieve initiatieven van) burgers.

Praktijkvoorbeelden: o.a. ZONNET Ramplaan, Haarlem
Met bijdragen van: Ron de Graaf, strategisch adviseur Royal HaskoningDHV, Sabine Jansen, onderzoeker TU Delft, Maaike Kaiser, programmamanager Delft Energie Neutraal Gemeente Delft en Sjoerd Radersma, team- en marktmanager Kadaster
Gespreksleider: Erwin Heurkens, Professor Urban Development Management TU Delft


K. Data in GO: meer inzicht in gebieden door data en digitalisering
“We moeten iets met data!”, is een veelgehoorde uitspraak in gebiedsontwikkeling. Maar vaak blijft het bij goede intenties. In deze sessie vertellen betrokkenen over hun casus waarbij al wél werk gemaakt is van data in gebiedsontwikkeling. Zo leert u van hun ervaringen, successen en teleurstellingen, en kunt u direct zelf aan de slag.

Praktijkvoorbeelden: Twin City, Rotterdam; Brainport Smart District, Helmond; LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) Bezuidenhout, Den Haag
Met bijdragen van: Anne Dullemond, directeur-eigenaar StrateGis Groep, Bart Mispelblom Beyer, architect, eigenaar TANGRAM architekten en Lars Verkerk, F4tuna
Gespreksleider: Marloes van Kleef, Lid van de Kring van Adviseurs SKG, Consultant Over Morgen

Datum & locatie
Donderdag 7 november 2019, COMM, Den Haag
Wij ontvangen u graag vanaf 09.00 uur. Het ochtendprogramma start om 10.00 uur en het middagprogramma eindigt rond 16.30 uur met een hapje en een drankje. 

Bereikbaarheid
COMM is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
Parkeren is betaald.
Adres: Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag

Deelnamekosten
€ 395 per persoon, exclusief 21% BTW, inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie zijn de kosten vanaf de 3e deelnemer en alle volgende deelnemers € 335 per persoon.
Mocht u samen met collega's komen, dan vragen wij u zich apart aan te melden. Wij houden van elke organisatie in de gaten wie zich aanmeldt en verrekenen de korting op de factuur.
U ontvangt drie weken voor het jaarcongres de factuur voor uw deelname.

Programma
Via deze link komt u bij het programma van het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2019. 

Doelgroep
Publieke en private professionals in gebiedsontwikkeling. Van ruimtelijke ontwikkeling en -beleid, tot planologie, stedenbouw, vastgoed (beleggers, financiers, ontwikkelaars) en omgevingsrecht. Vakgenoten uit de domeinen van (energie)infrastructuur, mobiliteit, water en natuur zijn ook bijzonder welkom.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst gelden 5 PE-punten.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren
Zie onze algemene voorwaarden.

Organisatie & inlichtingen
De organisatie is in handen van:
Nestas communicatie
Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl


Veluwezoom 32   -  1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00    -   E. nestas@nestas.nl

Algemene voorwaarden    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018    -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT    -   Sitemap    -   Inloggen